Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

1 (3)

page1image15933360

Eteläiset kaupunginosat ry – Södra stadsdelarna rf
Soots Anu
anu.soots@kolumbus.fi

Hernesaaren lumenkaadon lopettaminen

HEL 2022-003657 T 11 01 01

14.04.2022

page1image15932320

Kiitos palautteestanne koskien Hernesaaren lumenkaadon lopettamis- ta.

”Helsingin kaupunki pyrkii aktiivisesti etsimään sekä vaihtoehtoja lumen merikaadolle, että ratkaisuja merikaadon haittojen vähentämiseksi. Kaupunkiympäristön toimiala on talvella 2022 käynnistänyt työn, jonka myötä kesän 2022 aikana tuodaan linjattavaksi lumen hallinnan tarkoi- tuksenmukainen tapa jatkossa ja sen mukaiseen ratkaisuun tarvittavat mahdolliset kehittämistoimet. Käsittelyssä on tällöin myös lumen meri- kaato.

Runsaslumisena talvena Hernesaari on tällä hetkellä hyvin merkittävä lumen vastaanottopaikka, eikä lähialueen tiiviissä kaupunkirakenteessa ole tilaa korvaavan paikan perustamiseen. Lumen kuljettaminen kau- kaisemmille vastaanottopaikoille lisäisi hiilidioksidipäästöjä, ruuhkaut- taisi kantakaupungin katuja ja hidastaisi niiden puhdistamista. On tär- keää, että lumenhallinnan ratkaisu on kokonaisuutena yhteiskunnallisil- ta vaikutuksiltaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja vähän eri- laisia haittoja tuottava. Lumen kippaaminen mereen on ainakin toistai- seksi arvioitu huonoista vaihtoehdoista ympäristön kannalta vähiten huonoksi. Hernesaaren merkitystä kaupungin lumilogistiikassa runsas- lumisena talvena kuvaavat viime talven vastaanotetut lumikuormat: Helsingissä kuljetettiin viime talvena n. 116 000 kuormaa lunta, joista Hernesaareen vastaanotettiin n. 21 000 kuormaa.”

Ympäristöministeriön vuonna 2020 teettämän selvityksen perusteella roskaantuminen on todennäköisesti suurin ympäristöhaitta, joka lumen kaatamisesta mereen aiheutuu. Tutkimuksessa todettiin olevan epäto- dennäköistä, että lumenkaato vesistöihin muodostaisi Suomessa mer- kittävän haitta-aineiden kulkeutumisreitin vesi- tai meriympäristöön. Lumen sisältämä tiesuola muodostaa korkeintaan paikallisen ja ajalli-

page1image15935232

Postiosoite

PL 58200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Työpajankatu 8 Helsinki 58 https://www.hel.fi/

Puhelin

09 310 1691

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI06 8000 1200 0626 37

Alv.nro

FI02012566

Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

2 (3)

page2image15997024

Lisätiedot

Postiosoite

PL 58200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291 kari.pudas(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

14.04.2022

page2image16004720

sesti rajoittuneen ekologisen riskitekijän erityisesti sulamiskauden alus- sa. Läjitettävä lumi itsessään ei myöskään sisällä riittäviä määriä ras- kasmetalleja, jotta siitä voitaisiin katsoa koituvan merkittävää ympäris- töriskiä. On todennäköistä, että myös mereen kaadettavan lumen sisäl- tämän vähäisen typpipitoisuuden vuoksi rehevöitymistä lisäävä vaiku- tus on kokonaisuuden kannalta merkityksetön.

Hernesaaren merivastaanottopaikalle tuodusta lumesta tehtiin viime talvena roskaisuusselvitys, jonka mukaan mereen joutuu lumen muka- na kiintoainesta, roskaa ja pieni määrä mikromuovia. Suurin osa kiin- toaineksesta on hiekoitussepeliä, joka painuu meren pohjaan kippaus- laiturin reunaan. Kiintoaines ruopataan ylös merestä talven jälkeen. Roskien leviämistä puolestaan ehkäistään verhopuomin avulla, ja kel- luvat roskat kerätään pois. Tänä talvena verhopuomi vaurioitui Valtteri –myrskyn yhteydessä ja roskia kerättiin käsivoimin veneestä käsin, kunnes verhopuomi saatiin taas pitäväksi. Lumenkaato toimii myös yh- tenä mikromuovien reittinä mereen, mutta mikromuovia kulkeutuu ve- sistöihin myös siitä lumesta, jota ei kuljeteta lumenkäsittelypaikoille. Katujen hulevedet mikromuoveineen päätyvät joka tapauksessa aina- kin osittain hulevesiverkostosta mereen ympäri vuoden.

Parempia ratkaisuja etsitään. Yhtenä keinona kaupunki on kokeillut ja kokeilee tänä talvena taas uudenlaisen lumensulatuskontin käyttöä. Sulatuskonttiratkaisujen ongelmana on kuitenkin energiankulutuksen ja vesienkäsittelyn lisäksi ollut niiden vaatimaton kapasiteetti. Pelkästään kantakaupunkiin kontteja kuormaajineen tarvittaisiin tavanomaisenakin talvena vähintään useita kymmeniä. Yksinkertaisin ratkaisu olisi korva- ta Hernesaaren merikaato kokonaan maalla olevilla vastaanottopaikoil- la, joille lumi voitaisiin kasata auringon sulatettavaksi. Tämä kuitenkin edellyttäisi vähintään neljää, kukin laajuudeltaan n. 13 000m2 sellaista aluetta kantakaupungista, johon lunta voitaisiin ajaa ympäri vuorokau- den ja johon sen voisi jättää sulamaan koko kesäksi. Tiivistyvässä kau- pungissa rajallinen kaupunkitila on haluttu lumen sulamisen sijaan va- rata tehokkaampaan, tai viihtyisämpää kaupunkiympäristöä tuottavaan käyttöön.

Pahoittelemme liikennealueiden talvikunnossapidosta aiheutuvaa hait- taa.

page2image15992032

Käyntiosoite

Työpajankatu 8 Helsinki 58 https://www.hel.fi/

Puhelin

09 310 1691

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI06 8000 1200 0626 37

Alv.nro

FI02012566

Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

3 (3)

page3image15993072

Postiosoite

PL 58200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Työpajankatu 8 Helsinki 58 https://www.hel.fi/

Puhelin

09 310 1691

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimiala- johtaja

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimiala- johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

14.04.2022

page3image15997648page3image15995568

FI06 8000 1200 0626 37

Alv.nro

FI02012566