Lausunnot ja kannanotot

Hernesaaren asemakaava kumottiin Helsingin Hallinto-oikeuden päätöksellä 29.4.2021

Helsingin hallinto-oikeus: Hernesaaren asemakaava lainvastainen
Helsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan, koska asiassa esitettyjen selvitysten perusteella liikenteen toimivuudesta ei ollut takeita.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Hernesaaren asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle Hernesaaren alueelle. Lisäksi alueelle on osoitettu risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottoalue. Hallinto-oikeuteen saapuneissa kahdessa kaavaa koskevassa valituksessa oli kyse muun ohella kaavan aiheuttamista vaikutuksista kaava-alueen ja lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen.

Hallinto-oikeus totesi, että asemakaavalla osoitettu rakentaminen ja toiminnot johtavat Hernesaaren alueen asukasmäärän, työpaikkojen ja toimintojen määrän huomattavaan lisääntymiseen, mikä vääjäämättä johtaa myös alueen liikenteen määrän kasvamiseen. Aluetta koskevassa osayleiskaavassa ei ole osoitettu rakentamisen määrää eikä liikenteen järjestämistä yksityiskohtaisesti, ja nämä seikat on tullut selvittää ja ratkaista asemakaavoituksella. Koska kaikki Hernesaaren autoliikenne kulkee yhden tien ja vain muutaman risteyksen kautta, aiheutuu erityisesti vaatimuksia sen selvittämiselle, luoko nyt hyväksyttävä asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut edellytykset liikenteen järjestämiselle.

Asemakaavaa varten laaditun liikenneselvityksen perusskenaariossa kaava-alueen autonomistuksen määrä oli arvioitu vastaavaksi kuin kantakaupungissa keskimäärin ja kävellen kuljettavien matkojen osuus huomattavan suureksi. Skenaario perustui muun ohella siihen, että Länsilinkin rampit rakennetaan, ruuhkamaksut otetaan käyttöön ja pysäköintimaksua laajennetaan kantakaupungissa. Hallinto-oikeus totesi, että kahta viimeksi mainittua edellytystä ei ollut ratkaistu eikä ollut voitukaan ratkaista asemakaavalla, vaan niiden toteuttaminen edellytti muun ohella erillisiä päätöksiä, joita ei ollut vielä tehty. Tämän vuoksi mainittujen toimenpiteiden aikataulusta ja toteuttamisesta ei ollut varmuutta. Myös Länsilinkin ramppien rakentamisen toteuttaminen ja aikataulu oli epävarmaa eikä valituksenalaisen asemakaavan toteuttamista ollut sidottu niiden rakentamiseen.

Muissa liikenneselvityksen skenaarioissa liikenteen välityskyky joko ylittyi tai ylittyi ajoittain, ja maksimitilannetta kuvaavassa skenaariossa asemakaavassa osoitetun rakentamisen vaikutukset autoliikenteen matka-aikoihin oli arvioitu kohtuuttomiksi. Kaava-alueen ja sen lähiympäristön ajoneuvoliikenteen kehityskulun, selvitysten lähtöolettamiin liittyvien epävarmuustekijöiden sekä liikenneselvitysten puutteellisuuksien vuoksi ei voitu riittävästi varmistua siitä, että kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun vaatimuksen edellytysten luomisesta liikenteen järjestämiselle. Tämän vuoksi asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli kumottava.