Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Eteläiset Kaupunginosat ry. – Södra Stadsdelarna rf.. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Ullanlinna, Eira, Munkkisaari, Hernesaari ja Punavuori.

2 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa asuin-, liikenne-, sivistys-, terveys- ja sosiaaliolojen kehittämiseksi sekä osallistua ja vaikuttaa muuhunkin yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdistys toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä työskentelee viihtyvyyden lisäämiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja sen laadun parantamiseksi.

4 § Toiminta

Yhdistys tekee asukkaiden etujärjestönä aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä osallistuu päätösten valmisteluun mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin lisäksi myös samoja päämääriä toteuttavien muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa, juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia, näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja sekä edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa.

5 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty ja jäsen on maksanut yhdistyksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus voi nimetä ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi, jolta ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka on suorittanut yhdistyksen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus ylläpitää yhdistyksen jäsenistä ja kannattajajäsenistä jäsenluetteloa.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai periaatteiden vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun kymmenen (10) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla sähköisesti tai kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Äänioikeus

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

10 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jota kutsutaan hallituksen puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan jäsenet hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä sekä hallintoa.
 10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

11 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään kuudesta kymmeneen (6-10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi nimetä asioiden hoitamista varten työryhmän.

12 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

13 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava purkamisehdotuksesta. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, joka harrastaa samankaltaista toimintaa tai Helsingin kaupunginosayhdistysten liitolle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Föreningens Stadgar

 

1§  Namn, hemort och verksamhetsområde 

Föreningens namn är Eteläiset Kaupunginosat ry. – Södra Stadsdelarna rf. Dess hemort är Helsingfors stad. Föreningen är verksam inom stadsdelarna Brunnsparken, Eira, Gardesstaden, Munkholmen, Rödbergen, Ulrikasborg och Ärtholmen. 

2 § Föreningens språk 

Föreningens språk är finska och svenska. 

3 § Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att arbeta för utvecklingen av bosta
ds-, trafik-, bildnings-, hälsovårds- och social verksamhet inom sitt verksamhetsområde samt att delta i och påverka också annan samhällsplanering. Föreningen fungerar som förbindelselänk mellan invånarna och olika institutioner och arbetar för ökad trivsel och för att skydda miljön och förbättra dess kvalitet. 

4 § Verksamhet 

Som intresseorganisation för invånarna tar föreningen initiativ och ger utlåtanden till myndigheterna samt deltar i mån av möjlighet i beredandet av ärendena. Förutom med Helsingfors stad samarbetar föreningen med andra föreningar och sammanslutningar med samma ändamål. Föreningen ordnar möten, föreläsningar och föredrag, utbildnings- och informationsverksamhet, fest-, konst- och underhållningstillfällen, utställningar, utfärder och studieresor samt främjar invånarnas egna initiativ och stöder lokal fritidssysselsättning. 

5 § Medlemskåren 

Till föreningen kan såsom ordinarie medlem ansluta sig varje person, som godkänner föreningens stadgar och som föreningens styrelse godkänner som medlem. Medlemskapet anses börja från den tidpunkt då ansökan om medlemskap har godkänts och medlemmen har betalt den av föreningen stadgade medlemsavgiften. Föreningens styrelse kan utnämna en särskilt meriterad medlem till hedersmedlem, som är befriad från medlemsavgift. 

Till stödande medlem av föreningen kan utses varje samfund med rättshandlingsförmåga, som styrelsen godkänner och som har erlagt föreningens avgift för stödande medlem. Stödande medlem har inte rösträtt vid föreningens möten. 

Uppnådda medlemsrättigheter kvarstår.
Styrelsen upprätthåller en förteckning över föreningens medlemmar och stödande medlemmar. 

6 § Avgång ur föreningen

Medlem kan avgå ur föreningen genom att anmäla sin avsikt skriftligen till föreningens styrelse eller ordförande eller till protokollet vid ett föreningsmöte. 

Föreningens styrelse har rätt att utesluta en medlem, som handlar mot föreningens stadgar eller principer eller som under två på varandra följande år underlåter att erlägga medlemsavgift. 

§ 7 Möten

Föreningens egentliga möten är vår- och höstmötet. Vårmötet hålls inom mars-april och höstmötet inom oktober-november. Styrelsen kan dessutom vid behov inkalla extra möten. Om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver att ett extra möte ordnas för att behandla ett speciellt ärende, är styrelsen förpliktigad att inom tio (10) dagar kalla till detta extra möte. 

Kallelse till föreningens möten sker på sätt som höstmötet besluter genom att per e-post eller brev meddela varje medlem därom eller genom annons i de tidningar, som höstmötet besluter. Möteskallelse bör sändas ut senast tio (10) dagar före mötet. 

§ 8 Rösträtt

Varje ordinarie medlem i föreningen har rösträtt vid föreningens möten. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val dock lotten. 

§ 9 Vårmötet

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden: 

 1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet. 
 2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 3. Föregående års verksamhetsberättelse behandlas och besluts om dess godkännande.
 4. Föregående års bokslut och revisorernas utlåtande presenteras. Besluts om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga personerna. 
 5. Behandlas andra ärenden, som har anmälts till styrelsen senast fem (5) dagar före mötet eller som styrelsen önskar meddela vårmötet. 

10 § Höstmötet

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 

 1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet. 
 2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras. 
 3. Verksamhetsplanen för följande år godkänns 
 4. Medlemsavgiftens storlek för följande år fastställs. 
 5. Fastställs arvoden för styrelsemedlemmar och revisorer.
 6. Budgetförslaget för följande år fastställs.
 7. Val av ordförande för styrelsen, som kallas till ordförande för föreningen. 
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar för nästa kalenderår. 
 1. Val av två revisorer samt ersättare för dessa att granska nästa års bokföring och förvaltning.
 2. Besluts om sätt att kalla föreningen till möte enligt stadgarna i § 7. 
 3. Behandlas övriga ärenden, som har anmälts till styrelsen senast fem (5) dagar före mötet eller som styrelsen önskar meddela höstmötet. 

11 § Styrelsen

Föreningens verksamhet planeras och leds av styrelsen. Till styrelsen hör en ordförande samt sex till tio (6 – 10) medlemmar. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare, skattmästare samt övriga behövliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid hans förfall av viceordföranden eller då minst tre medlemmar så kräver. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av medlemmarna är närvarande. 

Styrelsen kan tillsätta en arbetsgrupp för att sköta särskilda ärenden. 

§ 12 Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden och sekreteraren, två tillsammans. 

§ 13 Ekonomi

Föreningens bokföring avslutas per kalenderår och bör inlämnas till revisorerna för granskning senast tjugoen (21) dagar före vårmötet. Revisorerna bör återlämna bokslutet jämte sin rapport till styrelsen senast fjorton (14) dagar före vårmötet. 

Föreningen har rätt att stöda sin verksamhet genom att ta emot bidrag och donationer, att äga och förvalta för sin verksamhet nödvändig fast egendom, att bedriva förlagsverksamhet samt sedvanlig kioskförsäljning och kaféverksamhet samt att på behörigt sätt ordna lotterier och penninginsamlingar. 

§ 14 Stadgeändringar och upplösning av föreningen

Ändringar av dessa stadgar kan endast göras vid föreningens ordinarie möten. Ändringsförslaget bör därvid för att godkännas erhålla minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna. 

Förslag att upplösa föreningen bör behandlas vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. I möteskallelsen bör förslaget om upplösning nämnas. Förslaget att upplösa föreningen bör för att godkännas erhålla minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid vartdera mötet avgivna rösterna. 

Vid upplösning av föreningen överlåts föreningens tillgångar till ett samfund med rättshandlingsförmåga, som idkar liknande verksamhet, eller till Helsingfors stadsdelsföreningars förbund på sätt som besluts av det möte som behandlar föreningens upplösning. 

Södra Stadsdelarna, 20.4.2009