Onko Helsingillä menossa kiskomania?

Eteläiset kaupunginosat ry otti kantaa Etelä-Helsingin itäosan huonosti toimivaan julkiseen liikenteeseen. Alla yhdistyksen lausunto HSL:n vastaus. 

Helsingin seudun liikenne, HSL

Julkisen liikenteen suunnittelu                   

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Eteläiset kaupunginosat ry -Södra stadsdelarna rf

Asia: Etelä- Helsingin joukkoliikenteen puutteista

Olemme  jo aikaisemmin lausuneet alueemme joukkoliikenteestä ja järjestimme viime marraskuussa joukkoliikenneillan, jossa teidän asiantuntijanne olivat kertomassa asukkaille alueemme suunnitelmista. Tilaisuudessa tuli paljon palautetta yleisöltä, mistä haluaisimme vielä tässä kirjelmässä muistuttaa.

Alueemme joukkoliikennettä on muutettu radikaalisti viimeisen vuoden aikana.

Eteläisen kantakaupungin länsiosa

Bulevardilla kulkeva raitiolinja 6 kääntyy nyt etelään Telakkakadulle ja palvelee alueen länsireunaa, tässä vaiheessa Eiranrantaan saakka. Samalla lakkautettiin raitiolinja 6T, jolloin yhteys etelästä Länsisatamaan katosi Bulevardin vaihtomahdollisuuden mukana. Linjat 14 ja 18 on lopetettu ja Laivurinkadun päästä lähtevät sen sijaan nyt nivelbussit 20 ja 30, jotka seuraavat bussin 14 linjausta. Varsinainen liikennesuma on Tehtaankadun ja Laivurinkadun kulma, jossa kääntyilevät peräkanaa ko. valtavat nivelbussit ja raitiolinjat 1 ja 3, kaikki kahteen suuntaan – ja kaikki Viiskulmaan ja sieltä Fredrikinkadulle! 

Eteläisen kantakaupungin itäosa – bussi Merikadulta olisi tarpeellinen

 

Tämän suman vastapainona alueemme itäisestä osasta on lopetettu kokonaan Merikadulta keskustaan ajanut bussi 24. Erityisen paljon tämä muutos on heikentänyt eteläisen kantakaupungin itäosan yhteyksiä, sillä laajalla alueella Laivurinkadun ja Puistokadun välillä puuttuu julkinen liikenne täysin. Raitiolinja 2-3 kulkee Tehtaankatua myöten, mutta sen tarjoama yhteys keskustaan on hyvin hidas  ja arvaamaton 8-10 minuutin ajantasaus-seisokkeineen Olympialaiturilla. 

Merikadulta Kapteeninkatua ja Korkeavuorenkatua keskustaan ajanut bussi 24 oli suora reitti alueen eteläreunalta ja sitä alueen asukkaat kaipaavat. Bussi 24 ei ollut esimerkillinen linja, koska se kulki vain 3 kertaa tunnissa. Noin pitkät ajovälit eivät palvele kaupunkilaisia millään linjalla. Kuitenkin reitiltään vastaavanlainen linja olisi tarpeellinen.

Asukkaat muistavat vielä hyvin bussi 24:ä edeltäneen perinteisen linjan 17, joka palveli vuosikymmenet Merikadulta Kapteeninkatua ja Korkeavuorenkatua pitkin keskustan kautta Hakaniemeen ja eteenpäin. 

Bussilinja 24 lakkauttaminen on huonontanut alueemme ja varsinkin sen itäosan yhteyksiä keskustaan. Tehtaankadun eteläpuolella ei keskustaan menevää yhteyttä enää ole. Tämä aiheuttaa mm. monille eläkeläisille hankaluutta. Uudet bussilinjat sijaitsevat kauempana Laivurinkadulla ja ohittavat keskustan Fredrikinkatua pitkin. Yksityisautoon on usein turvauduttava, mikä ei liene kaupungin tarkoitus eikä jopa toivottavaa.

Täysin puuttuvat yhteydet

Mainittakoon, että Etelä-Helsingistä ei ole lainkaan sujuvaa yhteyttä Ruoholahteen, Jätkäsaareen tai Kruununhakaan. Tätä heikensi sekin, että liittymäpysäkki Jätkäsaareen poistettiin Kampintorilta. 

Toivomme HSL:n löytävän ratkaisun yllä mainittuihin puutteisiin. Joukkoliikenne olisi hyvä mahdollisuus asiointiin kantakaupungin alueella, ja sen kehittämisen asukkaiden tarpeisiin tulisi olla myös kaupungin tavoitteena.

Helsingissä, helmikuun 17. päivänä 2022

Eteläiset kaupunginosat ry – Södra stadsdelarna rf

Anu Soots Riitta Kaaja

puheenjohtaja                          Sihteeri 

 

puheenjohtaja@etelaiset.fi

Vastaus 1 (3)

07.03.2022 59/00.02.03/2022

[Aloite, Eteläisten

kaupunginosien julkisen

liikenteen ongelmat]

Eteläiset kaupunginosat ry -Södra stadsdelarna rf

Anu Soots, puheenjohtaja

Riitta Kaaja, sihteeri

puheenjohtaja@etelaiset.fi


Viite: Aloitteenne Etelä-Helsingin joukkoliikenteen puutteista 17.2.2022

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vastaus Eteläiset

kaupunginosat ry:n aloitteeseen


Eteläiset kaupunginosat ry kiinnittää aloitteessaan huomiota Etelä-Helsingin

yhteyksiin erityisesti keskustan suuntaan, jotka heikkenivät linjan 24 katkaisun

myötä. Aloitteessa toivotaan HSL:ltä ratkaisua tähän ja muihin puutteisiin,

joita HSL:n tekemät suunnitteluratkaisut ovat aiheuttaneet.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kiittää Eteläiset kaupunginosat ry:tä

aloitteesta ja vastaa seuraavasti:


Linjan 24 HSL:n hallituksen 14.4. 2020 kokouksessaan hyväksymä

reittimuutos sekä linjan 17 lakkauttaminen perustuivat koronaviruksen

aiheuttamaan poikkeustilanteeseen, jonka vuoksi HSL:n lipputulot ovat

laskeneet voimakkaasti. Talouden tasapainottamiseksi HSL etsi tuolloin ja

etsii yhä edelleenkin säästöjä toimintamenoista seuraaville vuosille. Säästöjä

pyrittiin kohdistamaan linjoille, joilla on vähäinen kysyntä ja kustannus

matkustajaa kohti keskimääräistä suurempi sekä yhteysväleille, joilla on

riittävästi korvaavaa kapasiteettia. Linjalla 24 kustannus yhtä nousua kohden

oli noin 70 % Helsingin sisäisten bussilinjojen keskiarvoa suurempi. Linja 17

puolestaan oli ennen lakkautustaan kallein normaalikokoisella kalustolla

liikennöitävä Helsingin sisäinen bussilinja, jonka kustannus yli 4 € per

matkustaja oli lähes kolme kertaa suurempi kuin Helsingin sisäisillä linjoilla

keskimäärin. Linjan 17 lakkauttamisella ja linjan 24 liikenteen supistamisella

saavutettiin lähes 1,8 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Koska linjojen 17

ja 24 eteläiset reittiosuudet kulkivat alueella, missä raitiolinjojen 1, 3 ja 10

sekä runkobussilinjojen 20 ja 30 ja bussilinjan 22 pysäkit ovat

kävelyetäisyydellä, eivät linjan 17 lakkauttaminen ja 24 eteläisen reittiosuuden

poistaminen siten merkittävästi heikentäneet joukkoliikenneyhteyksiä Etelä-

Helsingissä. Osa keskustayhteyksiä muuttui vaihdolliseksi esimerkiksi Kampin

kautta, mutta koska Kamppi toimii tärkeänä joukkoliikenteen solmukohtana,

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · Y-2274586-3

HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · FO-2274586-3

www.hsl.fi on sieltä hyvät vaihtoyhteydet muille bussi-, ratikka- ja metrolinjoille. HSL on

lisäksi juuri linjannut Helsingin kaupungille luopuvansa käytännössä koko

Etelä-Helsingin tällä hetkellä käyttämättä olevista bussipysäkeistä, jolloin

vapautuvaa tilaa voidaan käyttää esimerkiksi parkkipaikoiksi, joista on

alueella pulaa. Pysäkkien poiston myötä poistuvat käytännössä

bussiliikennepalvelun toimintaedellytykset alueelta.


Eteläisen kantakaupungin länsiosaa ovat palvelleet elokuusta 2021 lähtien

nivelsähköbusseilla liikennöitävät linjat 20 ja 30, joiden kalusto pystyy

kääntymään ketterämmin ahtaissa risteyksissä kuin esimerkiksi linjalla 14

aiemmin käytössä ollut telikalusto. Uusi nivelkalusto on saman levyistä kuin

aiemminkin käytetty bussikalusto, joten Tehtaankadun ja Laivurinkadun

risteysalueen bussien ja ratikoiden kohtaamistilanteisiin ei ole aiheutunut

heikennystä uuden kaluston myötä. Etelä-Helsingin ja

Ruoholahden/Jätkäsaaren suunnan vaihdolliset yhteydet ovat tunnistettu

ongelma, joihin ei kuitenkaan ole valitettavasti luvassa kohennusta

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa koronapandemian ja

merkittävästi vähentyneiden lipputulojen aiheuttaman taloustilanteen

heikkenemisen takia olemme joutuneet kohdistamaan säästötoimenpiteitä

lähes kaikille linjoillemme.


Eteläiset kaupunginosat kuuluvat jatkossa entistä painokkaammin

raitioliikenteellä tuotettavan joukkoliikennepalvelun piiriin. HSL:n hallituksen

joulukuussa 2021 hyväksymässä raitioliikenteen keskipitkän tähtäimen

linjastosuunnitelmassa aluetta palvelevat noin vuodesta 2030 lähtien

raitiolinjat 3, 4, 5, 6, 9 ja 10. Linjat 3 ja 4 palvelevat likimain nykyisten linjojen

2 ja 3 tavoin Tehtaankadun ja ydinkeskustan välillä. Linjojen päätepysäkin

siirtoa Olympiaterminaalilta Kaivopuiston pysäkille selvitetään. Siirto

parantaisi alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä ydinkeskustasta käsin

myös Etelärannan kautta. Uudessa linjastossa linjat 3 ja 4 eivät ole nykyisten

linjojen 2 ja 3 tavoin niin kytköksissä muihin linjoihin, mikä mahdollistaa

lyhyemmän seisomisen eteläisellä päätepysäkillä Olympiaterminaalilla tai

Kaivopuistossa riippuen ratkaisun toteutuksesta.


Raitiolinja 5 palvelee eteläisen Helsingin niemen yhteyksiä Kamppiin, Töölöön

ja Meilahteen. Linja kulkee alueella nykyisen linjan 1 päätepysäkiltä

Fredrikinkatua pitkin. Linjat 6 ja 9 palvelevat Bulevardia pitkin uutta

Hernesaaren kaupunginosaa. Linjan 10 reitti ja palvelu säilyy nykyisellään, ja

linja tarjoaa yhteyksiä ydinkeskustaan ja Mannerheimintien varteen.

Raitioliikennetarjonnan lisäämistä rajoittaa alueen päätepysäkkiinfrastruktuuri.

Tämä johtaa siihen, että raitioliikenteen on keskityttävä

pääjoukkoliikenneyhteysvälien palvelemiseen. Tällä on vaikutusta erityisesti

alueen itäosien raitioliikennetarjontaan.


Lisätietoja antaa Petteri Kantokari, puh. 040 1792355

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · Y-2274586-3

HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · FO-2274586-3

www.hsl.fi

Johanna Wallin

vs. osastonjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 7.3.2022.

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *