Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt (.doc)
Föreningens stadgar (.doc)

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Eteläiset Kaupunginosat ry. – Södra Stadsdelarna rf.. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Ullanlinna, Eira, Munkkisaari, Hernesaari ja Punavuori.

2 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa asuin-, liikenne-, sivistys-, terveys- ja sosiaaliolojen kehittämiseksi sekä osallistua ja vaikuttaa muuhunkin yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdistys toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä työskentelee viihtyvyyden lisäämiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja sen laadun parantamiseksi.

4 § Toiminta

Yhdistys tekee asukkaiden etujärjestönä aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä osallistuu päätösten valmisteluun mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin lisäksi myös samoja päämääriä toteuttavien muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa, juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia, näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja sekä edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa.

5 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty ja jäsen on maksanut yhdistyksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus voi nimetä ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi, jolta ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka on suorittanut yhdistyksen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus ylläpitää yhdistyksen jäsenistä ja kannattajajäsenistä jäsenluetteloa.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai periaatteiden vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun kymmenen (10) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla sähköisesti tai kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Äänioikeus

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

10 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jota kutsutaan hallituksen puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan jäsenet hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä sekä hallintoa.
 10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

11 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään kuudesta kymmeneen (6-10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi nimetä asioiden hoitamista varten työryhmän.

12 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

13 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava purkamisehdotuksesta. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, joka harrastaa samankaltaista toimintaa tai Helsingin kaupunginosayhdistysten liitolle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

SIVUT

ARTIKKELIT

SÄHKÖPOSTIT

POSTIOSOITE

 • Anu Soots
 • Laivanvarustajankatu 10 F 63
 • 00140 Helsinki

JÄSENREKISTERIASIAT

 • Tähän osoitteeseen rekisteriä koskevat muutostiedot ja jäsenilmoitukset:
 •  
 • Hilkka Järvitalo
 • Lielahdentie 14 A 7
 • 00200 Helsinki
 • 040-8288237 (17.00-19.00)